Vrijblijvende offerte aanvragen

  Algemene voorwaarden

  1: Definities

  • Dakbeheer Acuut: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dakbeheer Acuut, gevestigd te Zeist aan de Kwikstaartlaan 42 – A6074 3704GS, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer], hierna te noemen: “Dakbeheer Acuut”.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dakbeheer Acuut een overeenkomst aangaat.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dakbeheer Acuut en Opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • Website: de website van Dakbeheer Acuut, te vinden op https://dakbeheeracuut.nl/.

  2: Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van Dakbeheer Acuut.

  3: Offertes en overeenkomsten

  • Alle offertes van Dakbeheer Acuut zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de offerte door Opdrachtgever of door uitvoering van de werkzaamheden door Dakbeheer Acuut met instemming van Opdrachtgever.
  • Mondelinge afspraken tussen Dakbeheer Acuut en Opdrachtgever zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

  4: Prijzen

  • Alle prijzen van Dakbeheer Acuut zijn in euro’s, inclusief BTW.
  • Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien Dakbeheer Acuut na het sluiten van de overeenkomst de prijzen verhoogt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
  • De kosten van voorrijkosten, reiskosten, parkeerkosten en verblijfskosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

  5: Betalingsvoorwaarden

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  • Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dakbeheer Acuut is dan gerechtigd om wettelijke rente te vorderen over het openstaande bedrag.
  • Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Dakbeheer Acuut gerechtigd de werkzaamheden te staken of de overeenkomst te ontbinden.

  6: Uitvoering van werkzaamheden

  • Dakbeheer Acuut voert de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit, met inachtneming van de in de branche geldende normen en voorschriften.
  • Dakbeheer Acuut is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Opdrachtgever dient Dakbeheer Acuut de benodigde informatie en middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Indien Opdrachtgever de benodigde informatie en middelen niet tijdig ter beschikking stelt, is Dakbeheer Acuut gerechtigd de werkzaamheden te staken of de overeenkomst te ontbinden.

  7: Leveringstermijnen

  • De door Dakbeheer Acuut opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
  • Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  8: Reclamatie

  • Opdrachtgever dient klachten over de werkzaamheden van Dakbeheer Acuut binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te melden.
  • Dakbeheer Acuut zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling nemen.
  • Indien de klacht gegrond is, zal Dakbeheer Acuut de werkzaamheden kosteloos herstellen of heruitvoeren.

  9: Aansprakelijkheid

  • Dakbeheer Acuut is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van haar medewerkers.
  • De aansprakelijkheid van Dakbeheer Acuut is beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering, vermeerderd met het eigen risico.
  • Dakbeheer Acuut is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, of schade die is ontstaan door gebruik van door Dakbeheer Acuut geleverde zaken of diensten.

  10: Intellectuele eigendom

  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Dakbeheer Acuut geleverde zaken en diensten berusten bij Dakbeheer Acuut.
  • Opdrachtgever mag de geleverde zaken en diensten niet kopiĆ«ren, verveelvoudigen of op andere wijze openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dakbeheer Acuut.

  Artikel 11: Geheimhouding

  • Beide partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar verkrijgen geheim te houden.
  • Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na beĆ«indiging van de overeenkomst.

  Artikel 12: Geschillen

  • Op alle overeenkomsten tussen Dakbeheer Acuut en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen Dakbeheer Acuut en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [plaats rechter].

  Artikel 13: Wijzigingen

  • Dakbeheer Acuut is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
  • De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op de Website.

  Artikel 14: Slotbepalingen

  • Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onredelijk is, blijven de overige bepalingen van kracht.
  • In plaats van de nietige of onredelijke bepaling, zullen partijen een nieuwe bepaling overeinkomen die zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de nietige of onredelijke bepaling.

  Contactgegevens

  Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met Dakbeheer Acuut via:

   Vrijblijvende offerte aanvragen
   ×

    Vrijblijvende offerte aanvragen
    ×